1. Firma INDESTA udziela na produkty marki INDESTA gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od daty sprzedaży potwierdzonej fakturą.

 

  1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w miejscu zakupu.

 

  1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne ( skutki niewłaściwego montażu, posadowienia, magazynowania oraz przeróbek dokonanych po zakupie wyrobu) i przebarwienia powłoki cynkowej dopuszczane normą PN-EN ISO 1461 oraz zmiany koloru powłok malarskich w trakcie eksploatacji.

 

  1. Oceną zasadności reklamacji zajmuje się konsultant ds. techniczno-handlowych wyznaczony przez producenta.

 

  1. Usunięcie wad wyrobu nastąpi w terminie do 4 tygodni od momentu zgłoszenia. Producent zastrzega sobie możliwość wydłużenie tego terminu, jeżeli nie będzie możliwości technicznych szybszego działania.

 

  1. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający reklamację.

 

  1. Gwarancja jest udzielona pod warunkiem, że montaż odbywał się zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I MONTAŻU oraz zasadami sztuki budowlanej.

 

  1. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.

 

  1. Przed montażem należy sprawdzić stan produktów i o wszelkich wątpliwościach i zastrzeżeniach poinformować producenta.